EMERYTALNE - Ubezpieczenia Kielce 'Na Rogatce' - ubezpieczenia kielce, ubezpieczenia komunikacyjne kielce, ubezpieczenie w podróży kielce, ubezpieczenia na życie kielce, ubezpieczenie medyczne kielce

Idź do spisu treści

Menu główne:

EMERYTALNE

Ubezpieczenia emerytalne

Reforma emerytalna, obowiązująca w Polsce od pierwszego stycznia 1999, wprowadziła mieszany system zabezpieczenia społecznego. Strukturalnie przypomina chilijski, meksykański, albo argentyński. Twórcy naszego systemu wykorzystali w nim wiele sprawdzonych już rozwiązań, jak otwarte fundusze emerytalne, urząd nadzoru nad nimi, minimalna gwarantowana stopa zwrotu, czy możliwość zarządzania przez firmę tylko jednym PTE.

Część przyszłych emerytur będzie więc nadal finansowana z bieżących wpłat do ZUS, pozostałą mają zagwarantować pieniądze pochodzące ze składek inwestowanych przez prywatne fundusze emerytalne. Dodatkową gwarancją jest możliwość wykupienia indywidualnego ubezpieczenia. To ostatnie, wraz ze zreformowanym ZUS i funduszami emerytalnymi, tworzą trzy filary nowego systemu. Według analityków nowy system emerytalny nie będzie już narażony na bezrobocie czy załamanie wskutek starzenia się społeczeństwa, czy bezrobocie. Zagrożeniem dla niego mogą być jednak kryzysy na rynkach finansowych i długotrwała inflacja.

I FILAR

Podstawą I filaru jest zreformowany ZUS, w którym składki wpływające od pokolenia pracującego będą nadal finansować bieżące wypłaty emerytur. Pozostaną w nim osoby urodzone przed 1 stycznia 1949 roku. Dla nich przystąpienie do II filaru jest już bowiem nieopłacalne.

II FILAR

Podstawą działania nowego systemu emerytalnego w Polsce jest podział źródeł, z jakich będą finansowane emerytury. Ta zasada rządzi również II filarem, w którym działają prywatne Otwarte Fundusze Emerytalne, tworzone i zarządzane przez Powszechne Towarzystwa Emerytalne (do 31 grudnia 2004 PTE będzie mogło zarządzać tylko jednym OFE).

Zasady funkcjonowania OFE.
Zadaniem Otwartych Funduszy Emerytalnych jest możliwie najbardziej efektywne inwestowanie pieniędzy wpływających od członków. Działają podobnie do otwartych funduszy inwestycyjnych. Nie mają prawa magazynować wpływających składek, ale lokują je za pośrednictwem Powszechnych Towarzystw Emerytalnych (PTE). OFE mają osobowość prawną, jednak bez struktury organizacyjnej, PTE działają w ich imieniu. Ustawa o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych* reguluje strumień inwestycji, wskazując osobom zarządzającym funduszami rodzaje dopuszczalnych lokat i ich bezpieczną wysokość, czyli nakazuje dywersyfikację składki. Lista wskazanych papierów wartościowych ogranicza ryzyko utraty nagromadzonych pieniędzy. Bezpieczeństwo gwarantują również prywatne konta członków funduszu, na których są księgowane wszystkie wpłaty. W ten sposób ubezpieczony może dokładnie kontrolować ilość zgromadzonych pieniędzy i wysokość przyszłej emerytury. Stan każdego konta jest określany w tzw. jednostkach uczestnictwa, których wyceny codziennie publikują media. Za zgromadzone na koncie pieniądze ubezpieczony będzie mógł w przyszłości wykupić dożywotnią emeryturę. Wypłatami zajmą się niezależne Zakłady Ubezpieczeń Emerytalnych (powstaną za 10 lat, pierwsi uczestnicy nowego systemu przejdą na emeryturę). Jeśli ubezpieczony stwierdzi, że fundusz źle lokuje jego pieniądze, może go zmienić. Bez kary pieniężnej można to zrobić dopiero po dwóch latach członkostwa. W tym wypadku zawartość jego konta zostanie przeniesiona do innego funduszu bez żadnych strat. Pieniądze składane na kontach członków będą codziennie przeliczane na tzw. jednostki uczestnictwa. Po przejściu na emeryturę każdy wykupi za nie emeryturę, której wysokość zostanie wyliczona na podstawie zgromadzonego kapitału początkowego, wysokości zarobków oraz średniej długości życia. Wypłatami wybranych przez nas rodzajów emerytur zajmą się Zakłady Ubezpieczeń Emerytalnych. Pierwsze zostaną powołane w 2007 roku. W dwa lata później zakończą pracę pierwsi uczestnicy nowego systemu.

Rodzaje emerytur

Emeryci będą mieli do wyboru cztery rodzaje emerytur:
-  indywidualna, wypłacana dożywotnio,
- indywidualna z gwarantowanym okresem płatności (min. 10 lat) - jeśli emeryt umrze przed końcem gwarantowanego okresu wypłat, resztę pieniędzy otrzyma wskazana przez niego osoba,
-  małżeńska - jedna wypłata miesięcznie dla dwojga małżonków pobierana dożywotnio,
- małżeńska z gwarantowanym okresem płatności (min. 10 lat) - po śmierci obojga małżonków, pozostałą kwotę otrzyma osoba wskazana jako uposażona.
Składki odprowadzane na konta nie będą opodatkowane, podobnie jak dochody funduszu. Podatek od osób fizycznych zaczniemy natomiast płacić od momentu pobrania pierwszej emerytury.

Gwarancje i bezpieczeństwo

Działalność funduszy jest ściśle kontrolowana na etapie zarówno zbierania składek, jak i inwestowania. Pieniądze członków funduszu mogą być przechowywane tylko przez niezależnego depozytariusza, którego wysokość kapitału własnego nie może być niższa niż 100 mln ECU. Musi go wybrać każdy OFE. W ten sposób konta członków są oddzielone od prywatnego kapitału akcyjnego funduszu. Bezpieczeństwo zapewnia również wymóg podziału inwestycji funduszy i ich określonych wysokości, np. w portfelu lokat może się znaleźć tylko 40 proc akcji spółek zarejestrowanych na giełdzie. W 2002 r. prezes Komisji Nadzoru Ubezpieczeń i Funduszy Emerytalnych - KNUiFE (d. Urzędu Nadzoru nad Funduszami Emerytalnymi - UNFE) na podstawie wyników finansowych wszystkich funduszy obliczy tzw. średnią stopę zwrotu. Pozwoli ona ocenić efektywność ich zarządzania. Na jej podstawie zostanie również ustalona tzw. minimalna wymagana stopa zwrotu (nie może być niższa niż 50 proc. średniej stopy zwrotu). Fundusze, które nie zdołają jej osiągnąć, czyli narażą członków na straty, uzupełnią ich konta ze swoich rezerw finansowych (muszą stanowić około 1-3 proc. wartości aktywów). Zaś Fundusz Gwarancyjny powołany przez wszystkie OFE zapewni ubezpieczonym dopłatę pieniędzy, gdy wyczerpią się indywidualne rezerwy funduszu. Ostatecznym zabezpieczeniem finansowym są Gwarancje Skarbu Państwa. Ustawa przewidziała również sytuację, gdy OFE nie osiągną minimalnej wymaganej stopy zwrotu. W tym wypadku pieniądze członków są przenoszone w formie wypłaty transferowej do funduszu osiągającego najlepsze w tym czasie wyniki. Fundusz ma obowiązek informować członków o swoich poczynaniach, m.in. o zmianach w statucie i składzie akcjonariuszy, wysokości opłat za zarządzanie i poszczególnych lokat, wartości zgromadzonych składek, czy wynikach finansowych. Bezpośrednią kontrolę nad funduszami sprawuje Komisja Nadzoru Ubezpieczeń i Funduszy Emerytalnych - KNUiFE (d. Urząd Nadzoru nad Funduszami Emerytalnymi - UNFE).

Wybór OFE

Przynależność do OFE jest więc obowiązkowa dla wszystkich osób czynnych zawodowo. Wyjątek stanowią urodzeni przed 1 stycznia 1949 roku, których reforma w ogóle nie objęła, oraz osoby urodzone w latach 1949-1968, które do OFE przystępować mogą ale nie muszą.

Pamiętajmy, że wybór funduszu emerytalnego - choć teraz może wydawać się bez większego znaczenia - może mieć duży wpływ na naszą przyszłość. Wyniki inwestycyjne poszczególnych OFE już teraz coraz wyraźniej się różnią, a z czasem może się to jeszcze pogłębiać albo odwrócić. Jeżeli pozostawimy naszą decyzję ślepemu losowi możemy trafić do OFE, z którego będziemy chcieli jak najszybciej się przenieść. A to wiąże się nie tylko z podpisaniem nowej umowy ale także ze stratami finansowymi.

Dokonując wyboru funduszu emerytalnego, warto wziąć pod uwagę kilka istotnych kryteriów:
1) Wyniki długoterminowej polityki inwestycyjnej - OFE działają od 1999 roku jednak już dziś widać różnicę w ich wynikach inwestycyjnych. Podstawową miarą wyników funduszy inwestycyjnych jest stopa zwrotu - publikowana co pół roku przez Komisję Nadzoru Ubezpieczeń i Funduszy Emerytalnych.
2) Poziom obsługi klienta - to nie mniej ważny aspekt. W końcu kto chciałby spędzić kilka godzin ze słuchawką przy uchu czekając na uzyskanie połączenia z centralą firmy. Aby ułatwić kontakt z klientem PTE udostępniają kilka kanałów informacyjnych: do podstawowych należą infolinia oraz serwis internetowy. Zdarzają się także serwisy bankomatowe, serwisy WAP oraz serwisy SMS.
3) Opłaty - każde z PTE pobiera kilka rodzajów opłat:
- Opłaty od składek - opłaty pobierane przez PTE uległy zmianie od 1 kwietnia 2004 roku i obecnie osoby przystępujące do OFE (niezależnie od tego czy po raz pierwszy czy w drodze zmiany funduszu) podlegają nowej ustawie, która uniemożliwia różnicowanie prowizji od składki w zależności od stażu członkowskiego. Opłaty zostały narzucone przez ustawę. W roku bieżącym wynoszą maksymalnie 7% i będą się zmniejszać, aż w roku 2014 osiągną poziom 3,5%.
- Opłaty za zmianę funduszu - według nowych zasad pobierania opłat za zmianę funduszu wynoszą one:
bez opłat - jeżeli staż członkowski jest dłuższy niż dwa lata,
80 zł - jeżeli staż członkowski jest krótszy niż 24 miesiące, ale dłuższy niż 12 miesięcy,
160 zł - jeżeli staż członkowski jest krótszy niż 12 miesięcy.
Opłata ta nie jest - jak dotychczas - potrącana ze środków zgromadzonych na rachunku, lecz wpłacana na konto PTE z środków własnych, a więc potocznie "z kieszeni" osoby zmieniającej fundusz.
4) Wielkość zarządzanych aktywów - świadczy o pozycji danego OFE na rynku.

Reforma emerytalna zobligowała osoby urodzone po 31 grudnia 1968 roku, które rozpoczynają pierwszą pracę lub działalność gospodarczą, do wyboru OFE w ciągu 7 dni od daty podpisania umowy o pracę lub od daty powstania obowiązku ubezpieczenia społecznego. Jeżeli osoby te nie dokonają wyboru funduszu w tym terminie, ZUS przyślę im przypomnienie. W przypadku, gdyby nie wybrały one funduszu do 10 stycznia (jeżeli rozpoczęły pracę w okresie od lipca do stycznia lub do 10 lipca (jeżeli rozpoczęły pracę w okresie od stycznia do lipca), zostaną przydzielone do OFE w drodze losowania. Przeprowadza je ZUS dwa razy do roku - w ostatnich dniach roboczych stycznia i lipca.

Warto także zauważyć, że zmiana funduszu wiąże się z utratą dotychczasowego stażu członkowskiego, od którego często zależy wysokość prowizji pobieranej przez OFE od wpływających składek. W przypadku zmiany OFE, nowo wybrany fundusz, traktuje taką osobę jak nowego klienta i od wpływających składek pobiera najwyższe prowizje obowiązujące w danym OFE.

Przy określaniu stażu członkowskiego w danym otwartym funduszu emerytalnym uwzględnia się także staż członkowski w innym otwartym funduszu emerytalnym, w przypadku gdy jego likwidacja nastąpiła w drodze przeniesienia jego aktywów do tego funduszu oraz staż członkowski w otwartym funduszu innego typu, zarządzanym przez to samo towarzystwo.

Zmiana funduszu

Zgodnie z ustawą emerytalną można być członkiem tylko jednego OFE. Jednak decyzja o wyborze funduszu nie musi być ostateczna - w każdej chwili można ją zmienić.
W przypadku podjęcia decyzji o zmianie OFE, należy podpisać umowę z nowo wybranym funduszem, a następnie zawiadomić o tym na piśmie fundusz, do którego dotychczas były wpłacane składki.

III FILAR

I i II filar reformy to obowiązkowe działy nowego systemu, natomiast III jest dobrowolnym uzupełnieniem emerytury. Autorzy reformy przewidują, że będzie z niego pochodzić znacząca część dochodów emerytalnych.
Istnieje wiele możliwości powiększenia przyszłych świadczeń, np. poprzez książeczki oszczędnościowe, inwestycje w jednostki uczestnictwa funduszy inwestycyjnych, obligacje skarbu państwa, lokaty bankowe, kupno polisy na życie z funduszem inwestycyjnym, czy uczestnictwo w pracowniczym programie emerytalnym.
Do najpopularniejszych form ubezpieczenia trzeciofilarowego można zaliczyć Pracownicze Programy Emerytalne i Ubezpieczenia na życie z funduszem inwestycyjnym.

 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego