zawodowe - Ubezpieczenia Kielce 'Na Rogatce' - ubezpieczenia kielce, ubezpieczenia komunikacyjne kielce, ubezpieczenie w podróży kielce, ubezpieczenia na życie kielce, ubezpieczenie medyczne kielce

Idź do spisu treści

Menu główne:

zawodowe

Ubezpieczenia OC zawodowe lekarzy

LEKARZE I DENTYŚCI


Obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej z tytułu wykonywania świadczeń zdrowotnych przez podmiot przyjmujący zamówienie na świadczenia zdrowotne
Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 23 grudnia 2004 r. w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej podmiotu przyjmującego zamówienie na świadczenia zdrowotne.

Zgodnie z rozporządzeniem, podmiotami podlegającymi obowiązkowemu ubezpieczeniu OC jest przyjmujący zamówienie na świadczenia zdrowotne:
- niepubliczny zakład opieki zdrowotnej
- osoba wykonująca zawód medyczny w ramach indywidualnej praktyki lub indywidualnej specjalistycznej praktyki lekarskiej na zasadach określonych w odrębnych przepisach
- grupowa praktyka lekarska prowadząca działalność na zasadach określonych w odrębnych przepisach
- osoba wykonująca zawód medyczny w ramach indywidualnej praktyki lub indywidualnej specjalistycznej praktyki pielęgniarek, położnych na zasadach określonych w odrębnych przepisach
- grupowa praktyka pielęgniarek, położnych prowadzących działalność na zasadach określonych w odrębnych przepisach
- osoba legitymująca się nabyciem fachowych kwalifikacji do udzielania świadczeń zdrowotnych w określonym zakresie lub w określonej dziedzinie medycyny, która dysponuje lokalem oraz aparaturą i sprzętem medycznym, odpowiadającym wymaganiom przewidzianym dla zakładów opieki zdrowotnej oraz spełnia warunki określone w przepisach o działalności gospodarczej

Przedmiotem ubezpieczenia jest ustawowa odpowiedzialność cywilna ubezpieczającego oraz osób objętych ubezpieczeniem za szkody wyrządzone w związku z zawodowym udzielaniem świadczeń zdrowotnych, spowodowane działaniem lub zaniechaniem ubezpieczającego lub osób objętych ubezpieczeniem, podczas udzielania świadczeń zdrowotnych, na które ubezpieczający przyjął zamówienie zgodnie z art. 35 ust. 1 Ustawy z dnia 30.08.1991r. o zakładach opieki zdrowotnej (Dz. U. 1991 Nr 91, poz. 408 z późn. zm.)  

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej z tytułu zawodowego udzielania świadczeń zdrowotnych
Ubezpieczenie to jest skierowane do osób fizycznych, udzielających świadczeń zdrowotnych zgodnie z Ustawą o zawodach lekarza i lekarza dentysty (Dz.U. 2005, Nr 226, poz.1943, z późn. zm.), w tym również osób będących na stażu podyplomowym.

Przedmiotem ubezpieczenia jest ustawowa odpowiedzialność cywilna ubezpieczającego za szkody wyrządzone w związku z zawodowym udzielaniem świadczeń zdrowotnych (w tym za szkody wynikłe z przeniesienia chorób zakaźnych) wraz ze szkodami wyrządzonymi w związku z prowadzeniem działalności lub posiadaniem mienia służącego do wykonywania czynności zawodowych przez ubezpieczającego oraz osoby objęte ubezpieczeniem.  Ochroną ubezpieczeniową objęte są szkody powstałe w związku z wykonywaniem przez ubezpieczającego czynności zawodowych w ramach umowy o pracę, umowy cywilnoprawnej oraz w ramach prywatnej praktyki lekarskiej. Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje również odpowiedzialność cywilną za szkody wyrządzone podczas udzielania pierwszej pomocy.

Ochrona ubezpieczeniowa rozciąga się także na odpowiedzialność cywilną Ubezpieczającego oraz osób objętych ubezpieczeniem za szkody w nieruchomościach najmowanych lub dzierżawionych od osób trzecich, służących wyłącznie dla celów wykonywania czynności zawodowych, objętych ochroną ubezpieczeniową (odpowiedzialność cywilna najemcy).


LEKARZE WETERYNARII
Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej

Ubezpieczenie to jest przeznaczone dla osób fizycznych i prawnych oraz innych jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej, świadczących usługi o charakterze weterynaryjnym i posiadających uprawnienia do świadczenia tych usług.
Przedmiotem ubezpieczenia są zobowiązania jakie mogą powstać dla ubezpieczającego za szkody wyrządzone osobom trzecim w związku z wykonywaniem zawodu lekarza weterynarii, polegające na ochronie zdrowia i życia zwierząt oraz zwierząt oraz weterynaryjnej ochronie zdrowia publicznego i środowiska naturalnego, a w szczególności na:
- badaniu stanu zdrowia zwierząt
- rozpoznaniu, zapobieganiu i zwalczaniu chorób zwierząt
- leczeniu zwierząt oraz wykonywaniu zabiegów chirurgicznych, wydawaniu opinii i orzeczeń lekarsko-weterynaryjnych
- badaniu zwierząt rzeźnych, mięsa i innych produktów pochodzenia zwierzęcego
- sprawowaniu czynności związanych z nadzorem weterynaryjnym nad obrotem zwierzętami oraz warunkami sanitarno-weterynaryjnymi miejsc gromadzenia zwierząt i przetwarzania produktów pochodzenia zwierzęcego
- badaniu i ocenie weterynaryjnej jakości pasz oraz warunków ich wytwarzania
- wystawianiu recept na leki i artykuły sanitarne

Za opłatą dodatkowej składki ubezpieczeniem mogą być również objęci zatrudnieni przez ubezpieczającego technicy weterynaryjni.
Ochroną ubezpieczeniową objęte są szkody:
- wyrządzone czynem niedozwolonym przez ubezpieczającego lub osoby, za które ponosi odpowiedzialność (odpowiedzialność deliktowa)
- będące następstwem niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania (odpowiedzialność kontraktowa)
- wyrządzone osobom trzecim w związku z posiadaniem i używaniem w prowadzonej działalności prywatnej aparatury specjalistycznej, pod warunkiem, że jest sprawna i posiada atest odpowiedniego organu


APTEKARZ / FARMACEUTA
Obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej podmiotu przyjmującego zamówienie na świadczenia zdrowotne za szkody wyrządzone przy udzielaniu tych świadczeń

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 23 grudnia 2004 r. w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej podmiotu przyjmującego zamówienie na świadczenia zdrowotne.

Zgodnie z rozporządzeniem podmiotami podlegającymi ubezpieczeniu OC jest przyjmujący zamówienie na świadczenia zdrowotne:
- niepubliczny zakład opieki zdrowotnej
- osoba wykonująca zawód medyczny w ramach indywidualnej praktyki lub indywidualnej specjalistycznej praktyki na zasadach określonych w odrębnych przepisach
- grupowa praktyka lekarska prowadząca działalność na zasadach określonych w odrębnych przepisach
- osoba wykonująca zawód medyczny w ramach indywidualnej praktyki lub indywidualnej specjalistycznej praktyki pielęgniarek, położnych na zasadach określonych w odrębnych przepisach
- grupowa praktyka pielęgniarek, położnych prowadzących działalność na zasadach określonych w odrębnych przepisach
- osoba legitymująca się nabyciem fachowych kwalifikacji do udzielania świadczeń zdrowotnych w określonym zakresie lub w określonej dziedzinie medycyny, która dysponuje lokalem oraz aparaturą i sprzętem medycznym, odpowiadającym wymaganiom przewidzianym dla zakładów opieki zdrowotnej, oraz spełnia warunki określone w przepisach o działalności gospodarczej

Przedmiotem ubezpieczenia jest ustawowa odpowiedzialność cywilna ubezpieczającego lub osoby, za którą ubezpieczający ponosi odpowiedzialność, za szkody wyrządzone przy udzielaniu świadczeń w zakresie przyjętego zamówienia na świadczenia zdrowotne. Umowę ubezpieczenia zawiera się na czas trwania umowy o udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne.


Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej lub użytkowania mienia

Przedmiotem ubezpieczenia jest odpowiedzialność cywilna kontraktowa i deliktowa osób objętych ubezpieczeniem za szkody w mieniu i na osobie.
W ramach zakresu podstawowego umowa może zostać zawarta w jednym z następujących wariantów:
- wariant 1 - obejmujący ryzyko prowadzenia działalności gospodarczej wraz z ryzykiem użytkowania mienia służącego do wykonywania tej działalności
- wariant 2 - obejmujący ryzyka z wariantu 1 oraz odpowiedzialność cywilną za szkody w mieniu lub na osobie, wyrządzone przez rzecz ruchomą wprowadzoną do obrotu przez osoby objęte ubezpieczeniem, a także wskutek nieprawidłowego wykonania pracy albo usługi przez te osoby


W ramach zakresu rozszerzonego ochrona ubezpieczeniowa może zostać rozszerzona o następujące klauzule:
- rozszerzenie zakresu terytorialnego (bez USA i Kanady)
- szkody w nieruchomościach będących przedmiotem umowy najmu lub innej umowy
- odpowiedzialność cywilna pracodawcy za wypadki przy pracy i szkody w mieniu pracowników
- szkody w mieniu znajdującym się w pieczy, pod kontrolą lub dozorem osób objętych ubezpieczeniem
- szkody wyrządzone osobom trzecim przez podwykonawców osób objętych ubezpieczeniem
- szkody wynikłe z zanieczyszczenia lub skażenia powietrza, wody lub gruntu wskutek zdarzeń nagłych i nieprzewidzianych
- szkody w mieniu poddanym obróbce, czyszczeniu lub naprawie
- szkody wynikłe z działania środków wybuchowych, młotów pneumatycznych lub kafarów
- szkody wyrządzone w środkach transportu podczas prac ładunkowych
- szkody wyrządzone przez dostarczaną energię
- szkody poniesione przez producenta wyrobu finalnego wskutek wadliwości dostarczonych przez ubezpieczającego komponentów lub części składowych, powstałe wskutek ich zmieszania lub połączenia z rzeczami pochodzącymi od poszkodowanego
- szkody poniesione przez producenta wyrobu finalnego wskutek wadliwości dostarczonych przez ubezpieczającego wyrobów poddanych dalszej obróbce przez poszkodowanego, bez ich mieszania lub łączenia z rzeczami pochodzącymi od poszkodowanego
- szkody poniesione przez użytkownika maszyn lub urządzeń wyprodukowanych, naprawionych, dostarczonych lub konserwowanych przez ubezpieczającego, powstałe wskutek wadliwości rzeczy wytworzonych lub poddanych obróbce z użyciem tych maszyn lub urządzeń
- szkody wyrządzone przez pojazdy nie podlegające obowiązkowemu ubezpieczeniu odpowiedzialności cywilnej


POZOSTAŁE ZAWODY MEDYCZNE
Obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej z tytułu wykonywania świadczeń zdrowotnych przez podmiot przyjmujący zamówienie na świadczenia zdrowotne

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 23 grudnia 2004 r. w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej podmiotu przyjmującego zamówienie na świadczenia zdrowotn

Zgodnie z rozporządzeniem, podmiotami podlegającymi obowiązkowemu ubezpieczeniu OC jest przyjmujący zamówienie na świadczenia zdrowotne:
- niepubliczny zakład opieki zdrowotnej
- osoba wykonująca zawód medyczny w ramach indywidualnej praktyki lub indywidualnej specjalistycznej praktyki lekarskiej na zasadach określonych w odrębnych przepisach
- grupowa praktyka lekarska prowadząca działalność na zasadach określonych w odrębnych przepisach
- osoba wykonująca zawód medyczny w ramach indywidualnej praktyki lub indywidualnej specjalistycznej praktyki pielęgniarek, położnych na zasadach określonych w odrębnych przepisach
- grupowa praktyka pielęgniarek, położnych prowadzących działalność na zasadach określonych w odrębnych przepisach
- osoba legitymująca się nabyciem fachowych kwalifikacji do udzielania świadczeń zdrowotnych w określonym zakresie lub w określonej dziedzinie medycyny, która dysponuje lokalem oraz aparaturą i sprzętem medycznym, odpowiadającym wymaganiom przewidzianym dla zakładów opieki zdrowotnej oraz spełnia warunki określone w przepisach o działalności gospodarczej

Przedmiotem ubezpieczenia jest ustawowa odpowiedzialność cywilna ubezpieczającego oraz osób objętych ubezpieczeniem za szkody wyrządzone w związku z zawodowym udzielaniem świadczeń zdrowotnych, spowodowane działaniem lub zaniechaniem ubezpieczającego lub osób objętych ubezpieczeniem, podczas udzielania świadczeń zdrowotnych, na które ubezpieczający przyjął zamówienie zgodnie z art. 35 ust. 1 Ustawy z dnia 30.08.1991r. o zakładach opieki zdrowotnej (Dz. U. 1991 Nr 91, poz. 408 z późn. zm.)  

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej z tytułu zawodowego udzielania świadczeń zdrowotnych
Ubezpieczenie to jest skierowane do osób fizycznych, udzielających świadczeń zdrowotnych w ramach wykonywania zawodu farmaceuty, fizjoterapeuty, felczera, pielęgniarki lub pielęgniarza, położnej, technika lub analityka medycznego.
Przedmiotem ubezpieczenia jest ustawowa odpowiedzialność cywilna ubezpieczającego za szkody wyrządzone w związku z zawodowym udzielaniem świadczeń zdrowotnych (w tym za szkody wynikłe z przeniesienia chorób zakaźnych) przez ubezpieczającego lub przez osoby, za które ubezpieczający ponosi odpowiedzialność.
Ochroną ubezpieczeniową objęte są szkody powstałe w związku z wykonywaniem przez ubezpieczającego czynności zawodowych w ramach umowy o pracę, umowy cywilnoprawnej oraz w ramach prywatnej praktyki. Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje również odpowiedzialność cywilną za szkody wyrządzone podczas udzielania pierwszej pomocy.


 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego